Съветът на Европа е водещата организация на правата на човека на европейския континент. Нейното действие е съсредоточено върху
насърчаване и защита на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава и като такава
правата на над 150 милиона деца в Европа.

1. Признаване на присъщите връзки между устойчивото развитие и защитата на правата на човека и
относно своите стандарти, междуправителствени платформи и органи за мониторинг, Съветът на Европа е поел ангажимент да работи
с 47-те държави членки при изпълнението на Програмата до 2030 г. чрез широк набор от действия:

 • Предоставяне на държавите и другите заинтересовани страни на платформа за обсъждане на постиженията и за
  предизвикателства при изпълнението на Програмата до 2030 г. в Европа, включително чрез подпомагане на
  показатели на национално равнище за измерване на напредъка;
  насърчаване на прилагането на европейските и световните стандарти, по-специално чрез промени в
  рамки и приемането на интегрирани политики и други мерки;
 • предоставяне на насоки и подкрепа за прилагането на тези стандарти чрез препоръки,
  насоки и резолюции на различните механизми и органи;
 • съдействие при събирането на данни, информация и добри практики за популяризиране и преглед на напредъка
  постигането на ЦУР;
 • насърчаване на отчетността и установяване на степента на изпълнение и спазване на държавите чрез
  органи и комитети;
 • финансиране на проекти и дейности, чиито резултати водят до необходимите резултати на национално или
  в съответствие с ЦУР, включително с участието на деца, както и други национални и Заинтересовани страни.

2. Съветът на Европа активно се ангажира с премахването на всички форми на насилие срещу деца на паневропейско равнище. “Живот без насилие” е една от петте основни приоритетни области на настоящата Стратегия за правата на детето (2016-2021). Ad hoc Комитетът за правата на детето (CAHENF) подкрепя и преразглежда изпълнението на стратегията и следователно играе решаваща роля за подпомагане на държавите и международната общност в усилията им за постигане на целите за устойчиво развитие.

3. Насоките на политиката на Съвета на Европа относно интегрираните национални стратегии за защита на
Насилието има за цел да бъде източник на вдъхновение за държавите, които се стремят да възприемат цялостен подход към насилието срещу деца
и да гарантира на децата детство, без насилие. Насоките съдържат подробни предложения за
интегрирана национална стратегия за правата на детето и премахване на насилието над деца. Стратегията
се определя като мултидисциплинарна и систематична рамка, интегрирана в процеса на националното планиране,

Конвенцията на ООН за правата на детето и обединява всички заинтересовани страни. То следва да включва реалистични
обвързани със срокове цели, да бъдат подкрепени от подходящи човешки и финансови ресурси, да се основават на
познания (по отношение на това, което работи) и да се оценява систематично.

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)